Polityka prywatności serwisu internetowego INCOLA.COM.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.incola.com.pl. (zwanego dalej „Serwisem”).

 • Administratorem danych osobowych ( zwany dalej „Administratorem”), przetwarzanych w Serwisie jest:

– GFS Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 110, 43-300.  KRS: 0000641133, NIP: 9542769813, REGON: 365629258.

Dane kontaktowe:
Biuro/Office +48 33 333 90 92
e-mail: biuro@gfsp.pl

 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Poddane kontroli jest ich wykonywanie oraz  stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),przepisami krajowymi, m.in: ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i innymi aktami prawa wspólnotowego.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez informacje przekazywane przez użytkowników drogą elektroniczną. telefoniczną związane z realizacją zamówień,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Administrator informuje użytkownika o przetwarzaniu jego danych, przy pozyskiwaniu danych od użytkownika oraz o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 • W celu realizacji zamówień gromadzone są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące płatności, a także numer telefonu i adres e-mail Użytkownika.
 • Dane podawane przez Użytkownika w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy korzystania z funkcji newslettera.
 • Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych na mocy odrębnej zgody.
 • Dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją zamówienia bądź rozliczenia, a dla celów marketingowych są przekazywane na mocy wyraźnej, uprzedniej i osobnej zgody użytkownika.
 • Administrator nie może uzależnić realizacji zamówienia od wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych dla celów marketingowych.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane współpracującym z GFS Poland sp. z o.o. następującym podmiotom usługowym w celach:
  • Marketingowych przez FreshMail Sp. z o.o.
  • Marketingowych przez Pitted Cherris Renata Michałowicz
  • Usługi hostingowe pl S.A.

Oraz innym podmiotom świadczącym usługi podatkowe (biura rachunkowe), informatyczne i kurierskie.

W przyszłości inne podmioty, które zastąpią obecnych usługodawców będą przetwarzać dane osobowe udostępnione administratorowi w określonym zakresie.

 • Podmioty współpracujące z GFS Poland sp. z o.o. otrzymują wyłącznie niezbędne dane osobowe w celu realizacji zamówienia i zlecenia, a także na wypadek osobnej zgody użytkownika dla celów marketingowych.
 • Dane osobowe Użytkownika są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie mogą zostać sprzedane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe pozyskane w celu realizacji zamówienia, bądź pozyskane poprzez zapytanie w formularzu kontaktowym będą gromadzone oraz przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź wycofania zgody na przetwarzanie, a także gdy dane przetwarzane były niezgodnie z prawem bądź konieczność ich usunięcia wynika z obowiązku prawnego.
 • Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora, podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
 • Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do ich modyfikacji, blokady, żądania przekazania zebranych danych innemu administratorowi oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez ich usunięcie.

W tym celu należy skorzystać ze wskazanych danych kontaktowych, bądź z udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego.

 • Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie użytkownika. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 • Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje go, czy przetwarza jego dane, oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących.
 • Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie Użytkownika, gdy:
 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Użytkownik wniósł sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi postanowieniami, ma prawo zgłosić sprzeciw drogą mailową, telefoniczną, bądź przy wykorzystaniu formularza udostępnionego w serwisie.
 • Administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki poinformować Użytkownika o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, o ile naruszenie może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej.
 • Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
  • adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
  • dostępu do danych,
  • czasu przechowywania danych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu. O wszelkich zmianach będzie na bieżąco informować.
 • Serwis internetowy INCOLA.COM.PL oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.
 • W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem jego danych osobowych.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki zapraszamy do kontaktu przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy, który znaleźć można w zakładce- KONTAKT, bądź za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

 

Polityka plików „cookies” serwisu internetowego INCOLA.COM.PL

 • Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 • Operator serwisu zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki „cookies” oraz posiada do nich stały dostęp.
 • Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika serwisu.
 • Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu.
 • Administrator serwisu wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • Serwis stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 • Pliki sesyjne są przechowywane do momentu opuszczenia serwisu internetowego.
 • Pliki stałe są przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia przez użytkownika, bądź automatycznego usunięcia z upływem czasu.
 • Użytkownik serwisu ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki, celem zablokowania obsługi plików „cookies”.
 • Użytkownik serwisu ma możliwość uzyskania informacji o umieszczeniu plików „cookies” w swoim urządzeniu.
 • Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika dotyczące plików „cookies”, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.04.2019 r.