Polityka prywatności serwisu internetowego INCOLA.COM.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.incola.com.pl. (zwanego dalej „Serwisem”).

 • Administratorem danych osobowych ( zwany dalej „Administratorem”), przetwarzanych w Serwisie jest:

– GFS Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 110, 43-300.  KRS: 0000641133, NIP: 9542769813, REGON: 365629258.

Dane kontaktowe:
Biuro/Office +48 33 333 90 92
e-mail: biuro@gfsp.pl

 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Poddane kontroli jest ich wykonywanie oraz  stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),przepisami krajowymi, m.in: ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i innymi aktami prawa wspólnotowego.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez informacje przekazywane przez użytkowników drogą elektroniczną. telefoniczną związane z realizacją zamówień,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Administrator informuje użytkownika o przetwarzaniu jego danych, przy pozyskiwaniu danych od użytkownika oraz o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 • W celu realizacji zamówień gromadzone są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące płatności, a także numer telefonu i adres e-mail Użytkownika.
 • Dane podawane przez Użytkownika w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy korzystania z funkcji newslettera.
 • Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych na mocy odrębnej zgody.
 • Dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją zamówienia bądź rozliczenia, a dla celów marketingowych są przekazywane na mocy wyraźnej, uprzedniej i osobnej zgody użytkownika.
 • Administrator nie może uzależnić realizacji zamówienia od wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych dla celów marketingowych.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane współpracującym z GFS Poland sp. z o.o. następującym podmiotom usługowym w celach:
  • Marketingowych przez FreshMail Sp. z o.o.
  • Marketingowych przez Pitted Cherris Renata Michałowicz
  • Usługi hostingowe pl S.A.

Oraz innym podmiotom świadczącym usługi podatkowe (biura rachunkowe), informatyczne i kurierskie.

W przyszłości inne podmioty, które zastąpią obecnych usługodawców będą przetwarzać dane osobowe udostępnione administratorowi w określonym zakresie.

 • Podmioty współpracujące z GFS Poland sp. z o.o. otrzymują wyłącznie niezbędne dane osobowe w celu realizacji zamówienia i zlecenia, a także na wypadek osobnej zgody użytkownika dla celów marketingowych.
 • Dane osobowe Użytkownika są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie mogą zostać sprzedane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe pozyskane w celu realizacji zamówienia, bądź pozyskane poprzez zapytanie w formularzu kontaktowym będą gromadzone oraz przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź wycofania zgody na przetwarzanie, a także gdy dane przetwarzane były niezgodnie z prawem bądź konieczność ich usunięcia wynika z obowiązku prawnego.
 • Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora, podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
 • Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do ich modyfikacji, blokady, żądania przekazania zebranych danych innemu administratorowi oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez ich usunięcie.

W tym celu należy skorzystać ze wskazanych danych kontaktowych, bądź z udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego.

 • Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie użytkownika. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 • Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje go, czy przetwarza jego dane, oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących.
 • Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie Użytkownika, gdy:
 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Użytkownik wniósł sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi postanowieniami, ma prawo zgłosić sprzeciw drogą mailową, telefoniczną, bądź przy wykorzystaniu formularza udostępnionego w serwisie.
 • Administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki poinformować Użytkownika o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, o ile naruszenie może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej.
 • Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
  • adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
  • dostępu do danych,
  • czasu przechowywania danych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu. O wszelkich zmianach będzie na bieżąco informować.
 • Serwis internetowy INCOLA.COM.PL oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.
 • W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem jego danych osobowych.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki zapraszamy do kontaktu przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy, który znaleźć można w zakładce- KONTAKT, bądź za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

 

Polityka plików „cookies” serwisu internetowego INCOLA.COM.PL

 • Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 • Operator serwisu zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki „cookies” oraz posiada do nich stały dostęp.
 • Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika serwisu.
 • Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu.
 • Administrator serwisu wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • Serwis stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 • Pliki sesyjne są przechowywane do momentu opuszczenia serwisu internetowego.
 • Pliki stałe są przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia przez użytkownika, bądź automatycznego usunięcia z upływem czasu.
 • Użytkownik serwisu ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki, celem zablokowania obsługi plików „cookies”.
 • Użytkownik serwisu ma możliwość uzyskania informacji o umieszczeniu plików „cookies” w swoim urządzeniu.
 • Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika dotyczące plików „cookies”, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.04.2019 r.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych produktów własnych i usług administratora danych w zakresie adresu mailowego. Administratorem danych osobowych jest GFS Poland sp. z o.o. z siedzibą przy Komorowickiej 110, 43-300 Bielsko-Biała. W przypadku niektórych form marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania może być też udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt mailowy biuro@gfsp.pl. Dane mogą być przekazywane podmiotom usługowym współpracującym z GFS Poland w zakresie określonym przez Politykę Prywatności serwisu internetowego www.incola.com.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda dotycząca przetwarzania danych w celu realizacji niektórych form marketingu bezpośredniego może zostać w każdym momencie cofnięta, a jej niewyrażenie nie uniemożliwia otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu bądź odwołania zgody na przetwarzanie.