Polityka prywatności / RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GFS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 110, tel: +48 33 333 90 92, e-mail: biuro@gfsp.pl.
  2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
   1. pod adresem korespondencyjnym: GFS Poland sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110
   2. telefonicznie: +48 33 333 90 92
   3. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@gfsp.pl
  3. Dane osobowe  naszych kontrahentów i osób ich reprezentujących oraz innych osób które kontaktują się z nami w innych sprawach będą przetwarzane w następujących celach:
   1. realizacji umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego,
   2. udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów,
   3. przyjmowania, rozpatrywania i realizacji reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw,
   4. przyjmowania, rozpatrywania i realizacji zwrotu towaru –  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw,
   5. dochodzenia roszczeń względem klientów lub przez klientów – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów,
   6. realizacji wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa  – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych
   7. przeprowadzenia konkursów, opublikowania wyników konkursów, dystrybucja nagród – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
   8. wysyłki i odbiorów oraz ewidencji korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów.
  4. Dane osobowe są pozyskiwane w następujący sposób:
   1. na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
   2. drogą elektroniczną,
   3. w rozmowie telefonicznej,
   4. poprzez strony internetowe www.gfsp.plwww.incola.com.pl oraz www.gfsprofessional.pl za pośrednictwem:
    1. formularzy kontaktowych,
    2. formularzy reklamacyjnych,
    3. gromadzenia plików cookies (patrz polityka cookies).
  5. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.
  6. Dane osobowe mogą  być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów:
   1. dostawcom usług teleinformatycznych,
   2. dostawcom usług marketingowych,
   3. firmom kurierskim lub pocztowym,
   4. firmom pośredniczącym w płatnościach,
   5. dostawcom usług prawnych i doradczych w szczególności kancelariom prawnym oraz windykacyjnym,
   6. dostawcom usług kadrowo-księgowych
  7. Z uwagi na to, że administrator danych korzysta z usług firm hostingowych np. Microsoft, Google oraz platform Facebook, Instagram czy Likedin dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, dlatego administrator danych weryfikuję czy ww. firmy udostępniają na swoich stronach internetowych dokumenty potwierdzające zabezpieczenia zalecane przez RODO.
  8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy, a w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane niezbędne do rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po tym czasie dane są usuwane albo anonimizowane.
  9. Zawieranie umowy z Administratorem danych osobowych i przetwarzanie danych w tym prowadzenie dokumentacji musi być zgodne z przepisami prawa, dlatego podanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy. Administrator ma obowiązek przetwarzania danych ze względu na obowiazek ustawowy ze względu na prowadzoną rachunkowość. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonaia umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania, wystawienia dokumentu ksiegowego mi.n. faktury sprzedazy.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.
  11. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego profilowania danych osobowych oraz zautomatyzowanego podejmowania deczji.
  12. Dane osobowowe są przetwarzane tylko w celu, w jakim zostały zebrane.
  13. Na podstawie RODO  każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
    1. dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego  przetwarzania (art. 15 RODO);
    2. do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są  nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
    3. do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie  ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
    4. do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
     1.  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
     2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
     3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
     4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
    5. do przenoszenia danych—  otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,  jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią  zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
    6.  do cofnięcia zgody w każdym  momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych  osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych  w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

   Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

   14.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

    1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
    2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
    3. telefonicznie: (22) 531 03 00.